سیستم تچر 155

عرض فریم155 میلیمتر
عرض لنگه67 میلیمتر
نصب شیشه20 میلیمتر تا 44 میلیمتر
سایز پلی آمید فریم25 میلیمتر
سایز پلی آمید لنگه18 میلیمتر